en nl fr

Leden

Nog niet
geregistreerd?

Maak een
account aan
om toegang
te krijgen tot
het leden-
gedeelte.
schrijf
u in

Privacy Policy

 

Algemene informatie

 

Veiligheid en privacy zijn belangrijk voor u, dat weten we. Wij vinden het dus belangrijk om de privacy van onze leden en bedrijven te beschermen.
We maken er een prioriteit van om een sterke beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat u erop kan vertrouwen dat uw informatie veilig is en toegankelijk is wanneer u deze nodig heeft.


Misschien bent u zaakvoerder van een FCA-bedrijf, auditor van een FCA-certificatie-instellingen of lid van de Raad van Bestuur van OVOCOM. Wat uw relatie met OVOCOM ook is, het is altijd mogelijk dat wij beschikken over persoonsgegevens van u. Ook uw naam en voornaam zijn immers persoonsgegevens. Verder in deze Privacy Notice leest u alles over wat wij doen met uw  persoonsgegevens, en waarom we deze kunnen opvragen.


1.Verwerking van persoonsgegevens


Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken. Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met OVOCOM. Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden.


Al uw gegevens worden intern binnen onze organisatie beheerd. Wij zullen nooit uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden, tenzij in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer die mogelijkheid is vastgelegd in een contract (bij FCA-bedrijven) of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld bij gerechtelijke vervolging van uw bedrijf). Maar ook in die gevallen zullen we nooit meer informatie delen dan minimaal nodig is.

 

2. Uw gegevens

 

2.1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

 

In het kader van de relatie tussen u en OVOCOM, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt, afhankelijk van het doel en de overeenkomst:

 • Persoonlijke identificatiegegevens:
  • Naam, voornaam, adres
 • Elektronische identificatiegegevens:
  • E-mailadres, Gsm-nummer, telefoon, fax
 • Beroepsmatige identificatiegegevens:
  • Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie, loopbaan, getuigschriften en diploma’s
 • Websitevoorkeuren op www.ovocom.be

 

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met OVOCOM (vb. leverancier, gecertificeerd bedrijf, opdrachtgever, …), verwerken wij uw zakelijke gegevens (vb. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, …) en persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, …) in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

 

2.2. Doel van de verwerking

 

In het kader van de relatie tussen u en OVOCOM, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Klantenadministratie/klantenbeheer
 • Ledenadministratie/ledenbeheer
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Beheer van geschillen
 • Communicatie (zoals de OVOCOM-nieuwsbrieven)
 • Uitvoering van overeenkomsten (vb. commerciële offertes, login voor ledengedeelte website, opleidingen en evenementen, verlenen van advies,…)

 

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met OVOCOM (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, …), gebruiken we uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

 

2.3 Duur van de verwerking

 

Wij bewaren uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

 

3. Welke rechten heeft u als persoon?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u verschillende rechten toe:

 • Recht op inzage en kopie van de gegevens
 • Recht op het corrigeren van die gegevens
 • Recht op het laten verwijderen van de gegevens (“het recht om vergeten te worden”)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

3.1.    Recht op inzage en kopie van de gegevens


Als betrokkene hebt u het recht om ons te vragen of uw persoonsgegevens verwerkt worden. Als dat het geval is, dan hebt u ook het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en om volgende informatie te ontvangen :

 • Waarom verzamelen wij uw informatie?;
 • Welk soort informatie verzamelen wij van u?;
 • Wie heeft inzage in uw persoonsgegevens? Worden deze doorgestuurd naar derden?
 • Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 

Als u dat wenst kan u steeds een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Het verzamelen van die informatie kan wel wat tijd vragen. Daarom vragen wij om ons een termijn van 30 werkdagen te gunnen om u deze informatie over te maken. Onze contactgegevens kan u terugvinden onder punt 4.

 

3.2.    Recht op het corrigeren van die gegevens


Als blijkt dat sommige van uw gegevens niet (meer) correct zijn, mag u ons dit altijd laten weten. Wij passen uw gegevens dan zo snel mogelijk aan en zullen deze ter bevestiging naar u terugkoppelen. Onze contactgegevens kan u terugvinden onder punt 4.

 

3.3.    Recht op het laten verwijderen van de gegevens (“het recht om vergeten te worden”)


Dit recht houdt in dat u het recht heeft bedrijven (zoals OVOCOM) te vragen om al hun persoonsgegevens te verwijderen uit de database van dat bedrijf. Sinds de publicatie van de verordening Gegevensbescherming hebben we hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Het is een ingewikkeld proces, omdat we elk afzonderlijk verzoek moeten evalueren en de rechten van het individu om controle over zijn of haar persoonlijke gegevens uit te oefenen in evenwicht moeten brengen met het recht van OVOCOM om zijn taken correct en efficiënt te kunnen uitvoeren.


Als u een verwijderingsverzoek heeft, gelieve dan een mailtje te sturen naar info@ovocom.be met vermelding “verwijdering persoonsgegevens”. U ontvangt een automatisch antwoord om te bevestigen dat we uw verzoek hebben ontvangen. Vervolgens evalueren we uw verzoek en verwijderen we uw gegevens indien mogelijk.
Soms kan het zijn dat wij uw gegevens toch niet kunnen verwijderen: sommige gegevens zijn immers onlosmakelijk verbonden met bepaalde wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige verwerkingen). We zijn dan ook wettelijk verplicht om deze voor een bepaalde duur te bewaren.


Onze contactgegevens kan u terugvinden onder punt 4.

 

3.4.    Recht op beperking van de verwerking


Als betrokkene heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens door ons te beperken. Dit kan in beide richtingen: u kan van ons eisen dat wij uw gegevens niet langer verwerken, maar ook dat we ze net niet verwijderen, zodat u ze kan blijven raadplegen.


U kan de verwerking laten beperken voor volgende redenen:

 

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens: de gegevensverwerking wordt stilgelegd zodat u de juistheid kan nagaan;
 • De verwerking is onrechtmatig: u verzet zich tegen het wissen van de gegevens, maar vraagt een beperking van de verwerking in de plaats;
 • U hebt de gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering: de verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens niet wissen, ook al heeft hij zelf er geen nood meer aan voor zijn verwerkingsdoeleinden;
 • U hebt een bezwaar gemaakt tegen de verwerking: gedurende de behandeling van de klacht wordt de verwerking stilgelegd.

Wanneer u zich wenst te beroepen op uw recht tot beperking van de verwerking, kan u ons daar steeds schriftelijk van op de hoogte brengen. Onze contactgegevens kan u terugvinden onder punt 4.

 

3.5.    Recht op overdraagbaarheid van gegevens


U heeft steeds het recht om aan ons te vragen dat wij uw persoonsgegevens doorsturen. Een andere mogelijkheid is dat wij uw gegevens doorgeven aan een andere onderneming die uw gegevens verder zal verwerken. Wij doen ons best om uw gegevens binnen een redelijke termijn naar u door te sturen.


Onze contactgegevens kan u terugvinden onder punt 4.

 

4.    Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking


Als u een vraag hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten als betrokkene of informatie wenst over ons privacybeleid, gelieve dan contact op te nemen met de verantwoordelijke:

 • Naam: Verhulst
 • Voornaam: Bart
 • Adres: Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel, België
 • E-mail: info@ovocom.be
 • Tel: +32 (0)2 514 01 86

U ontvangt binnen de twee dagen een antwoord om te bevestigen dat we uw verzoek hebben ontvangen. Vervolgens evalueren we uw verzoek.

 

5.    Klachten


Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor steeds beroep doen op de klachtenprocedure.


U kan opteren om het probleem eerst aan te brengen bij onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking. Hij/zij al het nodige doen om uw klacht te onderzoek en onze procedure bij te sturen waar nodig. De contactgegevens vindt u onder punt 4.

U kan steeds opteren om uw klacht rechtstreeks in te dienen via de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij zullen uw klacht dan ten gronde onderzoeken. Hieronder vindt u de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit terug:

Gegevensbeschermingsautoriteit

 

 • Adres:    Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België
 • E-mail:    commission@privacycommission.be
 • Tel:    +32 (0)2 274 48 00
 • Fax:    +32 (0)2 274 48 35
 • Website:    https://www.privacycommission.be

 

Versie 0.2 - 31/12/2018

 

Ovocom vzw

Gasthuisstraat 29

1000 Brussel

RPR Brussel

Tel. +32 (0) 2 514 01 86

BE 0474.646.635

Inschrijven

Privacy policy  I  Disclaimer  I  @ Ovocom 2021